LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PGĐ VÀ TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP X30

  • Thực hiện công tác hoàn thiện bộ máy lãnh đạo chỉ huy của X30,trong đó có việc bầu bổ sung thêm 01 đ/c Phó Giám đốc và 01 đ/c Trưởng Ban tổng hợp.
  • Ngày 19/11/2020  thay mặt Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu đ/c Thượng tá : Nguyễn Văn Hưng Phó bí thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu đã công bố và trao 02 quyết định.
    • 1- Quyết định số 150a/ QĐ-NTr ngày 31 tháng 7 năm 2020, về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Lâm Văn Mai, sinh ngày 01/01/1973 giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban thiết kết Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu – Xí nghiệp X30.
    • 2- Quyết định số 150b/QĐ-NTr ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Cường, sinh ngày 26/03/1984 giữ chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp Xí nghiệp X30.
  • Đ/c Nguyễn Văn Hưng đã phát biểu và giao nhiệm vụ mới cho các đ/c chí vừa được bổ nhiệm, mong các đ/c cần cố gắng hơn nữa để xây dựng Xí nghiệp X30 ngày càng phát triển.
  • Thay mặt các đ/c được giao nhiệm vụ mới đ/c Lâm Văn Mai cám ơn các cấp lãnh đạo đã tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới, đ/c hứa sẽ cùng với BGĐ đoàn kết và xây dựng Xí nghiệp X30 phát triển.

Leave Comments

0908717958
0908717958